Verplichte regeling

Vereniging Zee-Risico 1967

De Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR 1967) voert de premie-inning en verstrekkingen van de zogenaamde verplichte regeling uit. De verplichte regeling is gebaseerd op de artikelen 734d t/m m van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Alle werkgevers en Nederlandse scheepsbeheerders die werken met zeevarenden die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, zijn van rechtswege bij ZR 1967 aangesloten. Dit geldt ook voor werkgevers die werken met zeevarenden met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht op een buitenlands gevlagd schip, die niet in Nederland is verzekerd voor de Ziektewet of een daarmee overeenkomende wettelijke regeling van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).

Waar bestaan de aanspraken uit?

Bij ziekte van een zeevarende:

  • Bestaat de eerste 52 weken recht op ziekengeld. De uitkering bedraagt 80% van het dagloon.

Bij ongeval of beroepsziekte:

  • Dan wordt de termijn van 52 weken verlengd tot maximaal 4 jaar. De uitkering wordt na 52 weken verlaagd tot 70% van het dagloon. Is er na 4 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid, dan bestaat aanspraak op een afkoopsom die gerelateerd is aan de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
  • Overlijdensuitkering voor nagelaten betrekkingen.
  • Vergoeding van medische kosten voor zover ze in het woonland zijn gemaakt.

Voor een overzicht van beroepsziekten op grond van artikel 734e, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, klik hier.

De zeewerkgever kan bij de Vereniging een melding doen door middel van het ziekmeldings- en declaratieformulier, zie button links in de balk.
De zeevarende die een uitkering krachtens de verplichte regeling van de Vereniging Zee-Risico 1967 krijgt, moet zich houden aan regels die het bestuur heeft opgesteld.

LET OP! De aanspraak op vergoeding van medische kosten of opname in een ziekenhuis in het buitenland naar aanleiding van ziekte of ongeval tijdens de reis, de zogenaamde redersaansprakelijkheid, valt niet onder de Vereniging Zee-Risico 1967. Daarvoor kunt u een aparte verzekering afsluiten. Na terugkeer in het woonland neemt de Vereniging Zee-Risico 1967 de kosten voor haar rekening, voor zover die kosten rechtstreeks het gevolg zijn van het ongeval (of de beroepsziekte). Althans voor die zeevarenden waarop de verplichte regeling van toepassing is.

In beginsel hebben alleen zeevarenden die varen op schepen onder Nederlandse vlag de hierboven bedoelde aanspraken. Werkgevers die varen met schepen onder buitenlandse vlag kunnen een vrijwillige aansluiting verkrijgen als zij daartoe een verzoek indienen bij het bestuur van de Vereniging.

Werkgevers die zijn aangesloten bij de Vereniging zijn gehouden aan het door het bestuur vastgestelde Reglement voor de verplichte regeling.