Proces ziekmelding en declaratie

Vereniging Zee-Risico 1967

Via de buttons rechts in de balk kunt u een ziekmeldings- en een declaratieformulier voor zeevarenden indienen, op wie de verplichte regeling van toepassing is.

Na ontvangst van de ziekmelding wordt via onze medisch adviseur Lideke van Rees eventueel uitvraag gedaan over de verzuimoorzaak en de mogelijke verzuimduur van de zieke werknemer. Op basis hiervan wordt het recht en hoogte van de ziekengelduitkering bepaald.

Voor de duidelijkheid: de aanspraak op vergoeding van medische kosten of opname in een ziekenhuis in het buitenland naar aanleiding van ziekte of ongeval tijdens de reis, de zogenaamde redersaansprakelijkheid, valt niet onder de regeling van ZR67. Daarvoor kunt u apart een verzekering sluiten. Na terugkeer in het woonland neemt ZR67 de kosten voor haar rekening, voor zover die kosten rechtstreeks het gevolg zijn van het ongeval (of de beroepsziekte).

Procedure

Om voor een uitkering, verstrekking of vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende spelregels:

  • Ziekmelding werknemer: De zeevarende moet zich in geval van ziekte aan boord, tijdens passagieren of bij afmonstering, onmiddellijk ziek (laten) melden bij de kapitein. Wordt hij ziek terwijl hij niet meer aan boord verblijft, dan moet hij zich ziek (laten) melden binnen 48 uur na aanvang ziekte bij zijn zeewerkgever of zijn agent.
  • Bereikbaarheid: De zeevarende is verplicht om bij zijn ziekmelding het volledige (verpleeg)adres op te geven aan zijn zeewerkgever of zijn agent. De zeevarende is verplicht om op dit adres aanwezig te zijn, om zo medische behandeling en/of medische controle mogelijk te maken.
  • Medisch onderzoek: Voor de uitvoering van de medische controle schakelt ZR67 of haar vertegenwoordiger zonodig een geneeskundige in. De zeevarende is verplicht aan die geneeskundige alle benodigde informatie te (laten) verstrekken om zo de arbeidsongeschiktheid te kunnen beoordelen. De geneeskundige brengt advies uit aan de medisch adviseur, die vervolgens ZR67 informeert over de oorzaak en de mate van arbeidsongeschiktheid en de mogelijke verzuimduur.
  • Bevorderen herstel: De zeevarende is verplicht zich tijdens ziekte onder medische behandeling te (blijven) stellen.
  • Controle: De zeevarende is verplicht gevolg te geven aan oproepen voor medische controle van een door ZR67 aangewezen arts. Bij verhindering zal hij terstond een geldige medische reden moeten opgeven.
  • Informatieverstrekking: De zeevarende is verplicht ZR67 te informeren over:
    • het tijdens ziekte verrichten van werkzaamheden;
    • de daarvoor ontvangen verdiensten.

Overtreden controlevoorschriften

Het niet opvolgen van de voorschriften door de betrokkene kan weigering van de uitkering, verstrekking of van een vergoeding tot gevolg hebben. Over een dergelijke weigering beslist het bestuur van ZR67.

Beslissing

Wanneer het bestuur van ZR67 oordeelt dat op een uitkering, verstrekking of vergoeding geen aanspraak bestaat, dan worden de zeewerkgever en de zeevarende of zijn nabestaanden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Bezwaar

Het instellen van bezwaar is mogelijk bij het scheidsgerecht van ZR67. Adres: Vereniging Zee-Risico 1967, Postbus 9138, 1006 AC AMSTERDAM.