Adviescommissie Zeevarenden

Het Platform Maritiem, oftewel voluit de Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg, is een vereniging die onder meer ten doel heeft een landelijk platform te vormen voor overleg in het kader van werk, inkomen en zorg tussen de maritieme sectoren onderling, alsmede tussen deze sectoren enerzijds en overheids- en andere instanties, ondernemingen en diensten anderzijds. Onder de maritieme sectoren worden in dit verband verstaan de zeescheepvaart, de waterbouw, de visserij, de offshore -voor zover niet onderdeel van de zeescheepvaart- en de binnenscheepvaart.

Het Platform Maritiem kent een Adviescommissie Zeevarenden die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat advies uitbrengt als er sprake is van twijfel over de vraag of bepaalde personen aan boord van een schip voor de toepassing van de Wet Zeevarenden moeten worden aangemerkt als zeevarenden. De categorieën van personen die voor de toepassing van de wet niet worden aangemerkt als zeevarenden staan omschreven in artikel 1.2 van de Regeling zeevarenden.