Uitgangspunten CAV

Commissie Arbo & Veiligheid

 • De Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.
 • Het doel van deze commissie is het voorkomen van arbeidsongevallen bij maritieme professionals in de koopvaardij, natte waterbouw en zeevisserij.
 • De kerntaken van de CAV betreffen de actualisering en uitgifte van ‘Dat is Juist!’ en het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de overheid en de maritieme sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Veiligheid in de maritieme sector.
 • In de commissie hebben vertegenwoordigers van de volgende sociale partners en het onderwijs zitting:
  • CNV Vakmensen
  • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
  • Nautilus International
  • Nova College namens het maritiem onderwijs
  • Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
  • Redersvereniging voor de Zeevisserij
  • Stichting Scheepvaart
  • Vereniging van Waterbouwers
 • De CAV wordt voorgezeten door een van de leden.
 • Het secretariaat wordt verzorgd door één of meerdere leden.
 • De CAV komt minimaal tweemaal per jaar voor overleg bijeen. De voorzitter kan in overleg met de leden besluiten een vergadering te laten vervallen.
 • Afstemming van de CAV met het Platform Maritiem (PM) vindt plaats door een vertegenwoordiging van de CAV in de vergaderingen van het PM.
 • Jaarlijks wordt een schriftelijke stand van zaken aan het PM gestuurd.
 • De gemaakte afspraken en genomen besluiten worden vastgelegd in de verslagen van de vergaderingen van de CAV.
 • De commissieleden ontvangen voor de werkzaamheden ten behoeve van de CAV geen vergoeding.