Adviescommissie Zeevarenden

Platform Maritiem

Het Platform Maritiem kent een Adviescommissie Zeevarenden die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat advies uitbrengt als er sprake is van twijfel over de vraag of bepaalde personen aan boord van een schip voor de toepassing van de Wet Zeevarenden moeten worden aangemerkt als zeevarenden. De categorieƫn van personen die voor de toepassing van de wet niet worden aangemerkt als zeevarenden staan omschreven in artikel 1.2 van de Regeling zeevarenden. Voor meer informatie, zie link naar de overheid.

Melding twijfel geval zeevarenden

Nederland heeft op 13 december 2011 de Maritime Labour Convention, 2006 (MLC) van de International Labour Organization (ILO) geratificeerd. EĆ©n van de vragen waarvoor scheepsbeheerders komen te staan, is op wie, op welke personen, deze wet- en regelgeving van toepassing is. In slechts een beperkt aantal gevallen zal een categorie als niet-zeevarende kunnen worden aangemerkt waarop deze wet- en regelgeving niet van toepassing is.

De Minister van I&M kan bij twijfel over een categorie van personen een besluit nemen nadat hij de meest betrokken sociale partners heeft geconsulteerd. De sociale partners die de Minister kunnen adviseren zitten in de Adviescommissie zeevarenden, onderdeel van het Platform Maritiem.

Een scheepsbeheerder kan er ondanks de Regeling zeevarenden bijvoorbeeld zelf aan twijfelen of een bepaalde categorie personen als zeevarende aangemerkt moet worden, maar hij kan ook een meningsverschil krijgen met een inspecteur van een klassenbureau of met iemand die zelf vindt dat hij zeevarende is terwijl de scheepsbeheerder dat niet vindt.

Ten einde belanghebbenden te assisteren bij het vinden van oplossingen voor zulke twijfelgevallen, heeft genoemde Commissie de Melding twijfelgeval zeevarenden ontwikkeld. Dat is een formulier waarmee informatie wordt verzameld aan de hand waarvan in twijfelgevallen tot een beoordeling gekomen kan worden van de vraag of een bepaalde categorie personen al dan niet als zeevarende aangemerkt dient te worden. Het formulier is voorzien van een uitgebreide toelichting.

Het is de bedoeling dat het formulier door een belanghebbende wordt ingevuld en vervolgens wordt ingediend bij de werkgevers- of werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten. De organisatie legt twijfelgevallen voor aan de AdviesĀ­comĀ­missie zeevarenden.

English

The Maritime Platform has a Seafarers’ Advisory Committee that advises the Minister of Infrastructure and Water Management if there is doubt as to whether certain persons on board a ship should be regarded as seafarers for the purposes of the Seafarers Act. The categories of persons who are not considered seafarers for the purposes of the Act are defined in Article 1.2 of the Seafarers Regulations. For more information, see governmentĀ link.

Notification of doubt case seafarers

The Netherlands ratified the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC) of the International Labour Organization (ILO) on December 13, 2011. One of the questions facing ship managers is to whom, to which persons, these laws and regulations apply. In only a limited number of cases will it be possible to qualify a category as a non-seafarer to whom these laws and regulations do not apply.

When in doubt about a category of persons, the Minister of I&M may take a decision after consulting the social partners most concerned. The social partners who can advise the Minister are in the Seafarers Advisory Committee, part of the Maritime Platform.

For example, despite the Seafarers Regulations, a ship manager may himself doubt whether a certain category of persons should be classified as seafarers, but he may also have a disagreement with a class office inspector or with someone who himself thinks he is a seafarer while the ship manager does not.

In order to assist stakeholders in finding solutions for such cases, the said Commission has developed the Notification of Seafarer Case. This is a form that collects information that can be used to assess in specific cases whether or not a certain category of persons should be regarded as seafarers. The form is accompanied by extensive explanatory notes.

The form is intended to be completed by an interested party and then submitted to Platform Maritiem. The organization submits these cases to the Seafarers Advisory Committee.