Veelgestelde vragen

O&O Zeescheepvaart

Veelgestelde vragen

Wat wordt verstaan onder taakstelling?

Jaarlijks stelt het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart een scholingstaakstelling vast. Deze taakstelling omvat de scholing waarvoor aan de werkgever c.q. werknemer die valt onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

Welke cursussen komen voor vergoeding in aanmerking?

In principe komen alléén cursussen die vallen onder de taakstelling voor vergoeding in aanmerking. Indien een cursus niet is opgenomen in de taakstelling van betreffend jaar, dan is het ter beoordeling aan het bestuur of een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt.

Wat is de hoogte van de vergoeding van cursuskosten?

De hoogte en de omvang van de tegemoetkoming in de cursuskosten worden jaarlijks bepaald door het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart en zijn mede afhankelijk van de beschikbare middelen voor het betreffende jaar. Voor dit jaar bedraagt de vergoeding 40% van het door het bestuur vastgestelde normbedrag.

Wanneer moet de aanvraag voor vergoeding van de cursuskosten uiterlijk zijn ingediend?

  • Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten dient digitaal via de portal te worden ingediend vóór aanvang van de betreffende cursus.
  • Een aanvraag die wordt ingediend na afloop van een cursus zal slechts worden gehonoreerd voor zover de middelen van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart dat toelaten. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.
  • Een aanvraag die wordt ingediend na afloop van het kalenderjaar waarin de cursus is gestart, komt niet voor vergoeding in aanmerking.