Studiekostenvergoeding

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

Naast statuten beschikt het O&O fonds Zeescheepvaart over een reglement (het volledige reglement kunt u downloaden via de download-optie op deze site). In het reglement is geregeld wie een aanvraag kan indienen ter verkrijging van een tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan de in de taakstelling van het O&O fonds opgenomen cursussen.

Een aanvraag kan worden ingediend door:

  • a. de werkgever die is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
  • b. de werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond;
  • c. de werknemer, wiens werkgever is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
  • d. degene die afkomstig is uit een andere bedrijfstak dan de zeescheepvaart;
  • e. degene die een loopbaan in de zeescheepvaart ambieert, maar nog geen werkgever heeft;
  • f. de werknemer die ontslag neemt om een cursus te volgen;
  • g. degene die eerst een cursus met goed gevolg moet hebben gevolgd alvorens hij een dienstverband kan aangaan met een werkgever die premie afdraagt aan het O&O fonds Zeescheepvaart.

Aan de aanvragers, genoemd onder d t/m g kan het bestuur extra voorwaarden stellen. Deze extra voorwaarden kunnen onder andere zijn:

  • aanvrager moet in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag overwegend werkzaam zijn geweest in de zeescheepvaart;
  • aanvrager moet medisch goedgekeurd zijn voor de zeescheepvaart;
  • na verstrekking van een tegemoetkoming in de kosten dient de aanvrager gedurende een door het bestuur te bepalen periode werkzaam te zijn binnen de werkingssfeer van het fonds.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten dient schriftelijk te worden ingediend vóór aanvang van de betreffende cursus. Een aanvraag die wordt ingediend na afloop van een cursus zal slechts worden gehonoreerd voor zover de middelen van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart dat toelaten. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.

Hoogte van de tegemoetkoming in de cursuskosten

De hoogte en de omvang van de tegemoetkoming in de cursuskosten worden jaarlijks bepaald door het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart en zijn mede afhankelijk van de beschikbare middelen voor het betreffende jaar.