Privacyverklaring O&O

De Stichting Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (hierna te noemen O&O fonds) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring geven wij helderheid over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Algemeen

Het bestuur van het O&O fonds is paritair samengesteld en bestaat uit drie vertegenwoordigers van de gezamenlijke partijen aan werkgeverszijde bij de CAO en drie vertegenwoordigers van de gezamenlijke partijen aan werknemerszijde bij de CAO.
De partijen aan werkgeverszijde zijn de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) en het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW), beide gevestigd te Rotterdam. De partijen aan werknemerszijde zijn Nautilus International, gevestigd te Rotterdam en CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.

Het secretariaat van het O&O fonds is gevestigd te Amsterdam.

Het O&O fonds heeft tot doel het bevorderen, ontwikkelen en subsidiƫren van activiteiten gericht op:

 • de scholing en vorming van toekomstige werknemers;
 • de opleiding en ontwikkeling van de werknemers;
 • de scholing en arbeidsinpassing van (langdurig) werklozen;
 • de vaktechnische voorlichting in de bedrijfstak.

Om zijn doelstelling te realiseren stelt het O&O fonds onder meer jaarlijks een zogenaamde taakstelling vast. In die taakstelling worden cursussen opgenomen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten wordt verleend. De medewerkers van het O&O fonds beoordelen de aanvragen en zorgen voor de uitbetaling van de vergoedingen van cursussen die onder de taakstelling vallen.

Persoonsgegevens en doeleinden

Het O&O fonds verwerkt de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:

Van de cursist

Normale persoonsgegevens

 • NAW-gegevens.
 • E-mailadres.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Bankrekeningnummer indien van toepassing.
 • Genoten opleidingen.
 • Arbeidsverleden.
 • Wel/niet kapitein-eigenaar.

Doeleinden

 • Om uitvoering te geven aan de vastgestelde taakstelling.
 • Identificatie cursist/werkgever.
 • Behoefte aan scholing te kunnen vaststellen.
 • Een goede en efficiĆ«nte dienstverlening.

Van de bestuursleden

Gevoelige persoonsgegevens

Kopie paspoort.

Doeleinden

Voor inschrijving Kamer van Koophandel.

Grondslagen

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Ć©Ć©n of meer specifieke doeleinden.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen het lid (werkgever) van de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (WVH) of het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW).

Buiten de EER

Het O&O fonds geeft geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Bewaartermijn

Ten aanzien van de taakstelling van het O&O fonds geldt een bewaartermijn van zeven jaar. De bewaartermijn ten aanzien van de taakstelling van het (Europees Sociaal Fonds (ESF) loopt af per 1 januari 2021.

Beveiliging van gegevens

Het O&O fonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Bij verlaten van de werkplek wordt de computer van de medewerker na enkele minuten (automatisch) vergrendeld.
 • Er kan geen informatie vanaf de werkcomputer op een USB-stick worden opgeslagen.
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Het pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  Er is een procedurebeschrijving opgesteld.
 • Medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
 • Medewerkers zijn geĆÆnformeerd over en zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Het regelmatig testen en evalueren van de genomen maatregelen.
 • Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die er voor zorgt dat bovengenoemde maatregelen worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het O&O fonds gebruik van diensten van Anker Verzekeringen n.v., zogenaamde verwerker. Met Anker Verzekeringen n.v. is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten

De betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen bestaat het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor het inzien van de persoonsgegevens kan een afspraak worden gemaakt met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten

Als betrokkene klachten heeft over de wijze waarop wij de persoonsgegevens behandelen, kan contact worden opgenomen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht betrokkene er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Het O&O fonds gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die bij het bezoeken van onze website op de harde schijf van een computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om onze website beter te laten functioneren en deze te monitoren.

Wijzigingen privacyverklaring

Het O&O fonds kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze website www.scheepvaartnet.nl geplaatst. Wij adviseren om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Functionaris gegevensbescherming

Voor vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verwerking van uw gegevens door ons of als er iets niet duidelijk is, dan kunt u contact opnemen met Erik Weisfelt, Functionaris Gegevensbescherming (FG), telefoonnummer 050-520 99 73 of stuur een e-mail naar oeno@scheepvaartnet.nl

Contactgegevens

Bezoekadres
Zekeringstraat 32C
1014 BS AMSTERDAM

Correspondentie-adres
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart
Postbus 9138
1006 AC AMSTERDAM

Telefoon
050-520 97 76: Willem Kenter, beleidsmedewerker
050-520 97 89: Marianne Harder-Schouten, administratief medewerkster

E-mail
info@scheepvaartnet.nl

Website
www.scheepvaartnet.nl