O&O Zeescheepvaart

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

De  Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O fonds) draagt zorg voor een tegemoetkoming in de kosten van opleidingen die onder de taakstelling vallen, ten behoeve van (toekomstige) zeevarenden. 

Organisatie

Het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart is paritair samengesteld en bestaat uit drie vertegenwoordigers van de gezamenlijke partijen aan werkgeverszijde bij de CAO en drie vertegenwoordigers van de gezamenlijke partijen aan werknemerszijde bij de CAO.
De partijen aan werkgeverszijde zijn de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) en het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW), beide gevestigd te Rotterdam. De partijen aan werknemerszijde zijn Nautilus International, gevestigd te Rotterdam en CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.

Doel

Het O&O fonds heeft tot doel het bevorderen, ontwikkelen en subsidiëren van activiteiten in de zeescheepvaart gericht op:

  • de scholing en vorming van toekomstige werknemers;
  • de opleiding en ontwikkeling van de werknemers;
  • de scholing en arbeidsinpassing van (langdurig) werklozen;
  • de vaktechnische voorlichting in de bedrijfstak.

Om zijn doelstelling te realiseren stelt het O&O fonds onder meer jaarlijks een zogenaamde taakstelling vast. In die taakstelling worden cursussen opgenomen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten wordt verleend.

Werkingssfeer

Wie onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart valt, is omschreven in de statuten van het fonds. Zeescheepvaart wordt omschreven als de vaart met zeeschepen in de handelsvaart, voorzien van een Certificaat van Deugdelijkheid voor de Zeevaart, niet zijnde bagger- en aannemingsmaterieel, offshore-vaartuigen, zeesleepboten of vissersschepen.

Onder werkgever wordt verstaan:

  • de werkgever, die als natuurlijke of als rechtspersoon, de zeescheepvaart uitoefent met zeeschepen;
  • de werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond en partij is bij de CAO;
  • de individuele werkgever, partij bij de CAO.

Als werknemer wordt aangeduid: degene die als kapitein of schepeling met een werkgever als hiervoor omschreven een arbeidsovereenkomst voor de vaart ter zee is aangegaan en voor wie de bedoelde werkgever premies voor de Nederlandse werknemersverzekeringen verschuldigd is.

Als behorend tot zijn werkingssfeer rekent het O&O fonds ook de mensen die werkloos zijn en aangegeven hebben een werkkring in de zeescheepvaart te ambiëren.

Financiering

De activiteiten van het O&O fonds worden gefinancierd uit de premie-afdrachten van de aangesloten werkgevers en externe subsidies. De premie bedraagt voor een aangesloten werkgever in de Kleine Handelsvaart (VWH) 0,5 % van het SV-loon, voor een aangesloten werkgever in de Grote Handelsvaart (SMW) is dat 0,4 %. Bij externe subsidies kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

Hoogte van de tegemoetkoming in de cursuskosten
De hoogte en de omvang van de tegemoetkoming in de cursuskosten worden jaarlijks bepaald door het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart en zijn mede afhankelijk van de beschikbare middelen voor het betreffende jaar.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over het O&O fonds, het aanvragen van een tegemoetkoming in cursuskosten of over de hoogte van de tegemoetkoming, kan contact worden opgenomen met:

  • Marianne Harder-Schouten (administratief medewerkster), te bereiken op 050-520 97 89.
  • Willem Kenter (beleidsmedewerker), te bereiken op telefoonnummer 050-520 97 76.