Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst

Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst 23 november 2023

Wie onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart valt, is omschreven in de statuten van het fonds. Zeescheepvaart wordt omschreven als de vaart met zeeschepen in de handelsvaart, voorzien van een Certificaat van Deugdelijkheid voor de Zeevaart, niet zijnde bagger- en aannemingsmaterieel, offshore-vaartuigen, zeesleepboten of vissersschepen.Onder werkgever wordt verstaan:- de werkgever, die als natuurlijke of als rechtspersoon, de zeescheepvaart uitoefent met zeeschepen;- de werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond en partij is bij de CAO;- de individuele werkgever, partij bij de CAO.Als werknemer wordt aangeduid:degene die als kapitein of schepeling met een werkgever als hiervoor omschreven een arbeidsovereenkomst voor de vaart ter zee is aangegaan en voor wie de bedoelde werkgever premies voor de Nederlandse werknemersverzekeringen verschuldigd is.Als behorend tot zijn werkingssfeer rekent het O&O fonds ook de mensen die werkloos zijn en aangegeven hebben een werkkring in de zeescheepvaart te ambiƫren.

Doel

Het O&O fonds heeft tot doel het bevorderen, ontwikkelen en subsidiƫren van activiteiten in de zeescheepvaart gericht op:- de scholing en vorming van toekomstige werknemers;- de opleiding en ontwikkeling van de werknemers;- de scholing en arbeidsinpassing van (langdurig) werklozen;- de vaktechnische voorlichting in de bedrijfstak.Om zijn doelstelling te realiseren stelt het O&O fonds onder meer jaarlijks een zogenaamde taakstelling vast. In die taakstelling worden cursussen opgenomen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten wordt verleend.