Basisverzekering

AZVZ

Iedereen die in Nederland woont of werkt en loonbelasting betaalt is verplicht om een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar af te sluiten. Dit staat beschreven in de Zorgverzekeringswet.

Aanmelden zorgverzekering

 • U moet zich binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht aanmelden. Als u dat niet doet, dan betaalt u een boete van 130% van de premie over de periode die u te laat bent bij de verzekeraar waar u zich heeft aangemeld. Deze boete geldt niet als u kunt aantonen dat de te late aanmelding u niet verweten kan worden.
 • Als u een zorgverzekering afsluit tussen 1 januari en 1 februari, dan gaat de verzekering in met terugwerkende kracht per 1 januari.

Beëindigen zorgverzekering

U kunt op verschillende manieren opzeggen:

 • schriftelijk of
 • via uw nieuwe verzekeraar de opzegservice gebruiken.

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft welke personen willen opzeggen. Vermeld daarom naam, adres en relatienummer van de personen van wie de verzekering moet worden beëindigd.

Opzeggen kan t/m 31 december. U moet zich uiterlijk 1 februari hebben ingeschreven bij een andere zorgverzekeraar.

U kunt niet opzeggen:

 • als u een premieachterstand heeft, tenzij de dekking van de verzekering is geschorst;
 • bij wijzigingen of herziening van de premie of de verzekeringsvoorwaarden als die wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.

U kunt wel opzeggen:

 • als u het niet eens bent met wijzigingen in premie of voorwaarden;
 • die niet voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Opzeggen kan dan tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt en kan in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging in de voorwaarden of de premie is meegedeeld;
 • bij verandering van werkgever waardoor u onder een andere collectiviteitsregeling valt.

Basisverzekering Zorg Zeker Polis

De basisverzekering Zorg Zeker Polis is een naturapolis. Dit betekent dat met zorgverleners in heel Nederland afspraken zijn gemaakt over beschikbaarheid van dienstverlening, kwaliteit en extra zorg. Met die zorgverleners maken we ook afspraken over de tarieven die voor behandelingen gelden. Hiermee garanderen wij dat u binnen een redelijke afstand en reistijd alle zorg kunt krijgen die u nodig heeft.

 

Zorgverlener declareert rechtstreeks

Uw zorgkosten worden rechtstreeks gedeclareerd. Dat betekent dat u de factuur niet hoeft voor te schieten. Als wij geen afspraken hebben met zorgverleners bij u in de buurt, kunnen wij voor u bemiddelen. De zorgverlener zal u in dat geval een factuur sturen die u bij AZVZ kunt declareren. Wij hebben afspraken met verreweg de meeste zorgverleners gemaakt. Bent u op zoek naar een zorgverlener? U vindt uw gecontracteerde zorgverlener in onze zorgzoeker.

 

Zorgverleners zonder contract

Als u zorg wilt ontvangen van een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt (oftewel niet-gecontracteerd), dan vergoeden wij maximaal 80% (wijkverpleging 75%) van het in de markt gebruikelijke tarief of het tarief zoals dat in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) door de overheid is vastgesteld. Op deze pagina vindt u de tarievenlijsten met vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. Bekijk de kolom ‘Zorg Zeker Polis’.

 

Beperkte toegang tot zorg

Met sommige zorgverleners spreken wij een bedrag af dat zij in een kalenderjaar maximaal mogen declareren. Dit noemen we ook wel een omzetplafond. Hierdoor kan er met de basisverzekering Zorg Zeker Polis (naturapolis) beperkte toegang tot een zorgverlener zijn:

 • Bent u al in behandeling bij een zorgverlener? Dan merkt u niets van het omzetplafond.
 • Bent u op zoek naar een zorgverlener? In de Zorgzoeker staat of we een omzetplafond hebben afgesproken. Als het omzetplafond is bereikt, dan kunt u wachten totdat de zorgverlener van uw keuze weer plek heeft. U kunt ook contact opnemen met ons Team Zorgadvies en Bemiddeling. Wij kijken samen met de zorgverlener of u toch geholpen kunt worden. Of wij helpen u met het vinden van een andere zorgverlener.

 

Reden omzetplafond

Door met zorgverleners een omzetplafond af te spreken, willen wij bereiken dat de zorg efficiënt wordt geleverd en dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Zo voorkomen we dat de zorgkosten onnodig stijgen en houden we de premie betaalbaar.

 

Verplicht eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als uw zorg uit de basisverzekering wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385,-. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden tot 18 jaar en niet voor:

 • Huisartsenzorg en via de huisarts gedeclareerde zorg binnen ketenzorg
 • Anticonceptiva van 18 tot en met 20 jaar
 • Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Geneesmiddelen die op de lijst voorkeursgeneesmiddelen staan (apotheekkosten wel eigen risico)
 • Hulpmiddelen die u leent (als het hulpmiddel uw eigendom wordt, wel eigen risico)
 • Kraamzorg
 • Medicijncheck bij een door ons gecontracteerde apotheek
 • Nacontroles van orgaandonoren
 • Reiskosten van de donor bij orgaandonatie
 • Verloskundige zorg
 • Verpleging en verzorging
 • Voetzorg bij diabetes type 1 en 2 met minimaal zorgprofiel 2

De meeste zorg uit de basisverzekering wordt rechtstreeks gedeclareerd door uw zorgverlener. Wij sturen u voor het betalen van het eigen risico een factuur. Als u een zorgkostenfactuur zelf direct aan uw zorgverlener betaalt en de factuur daarna bij ons declareert, krijgt u een gedeelte van de vergoeding van ons uitgekeerd. Wij houden dan namelijk eerst het verplicht eigen risico in op de vergoeding.

 

Vrijwillig eigen risico

Bij AZVZ kunt u niet kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

 

Zorgkosten uit eerder jaar

Het verplicht eigen risico kan uiterlijk tot en met 31 december van het volgende jaar in rekening worden gebracht. Wordt u bijvoorbeeld in maart 2023 behandeld in een ziekenhuis, dan vallen deze kosten onder eigen risico van 2023. Als wij de rekening van het ziekenhuis pas op of ná 31 december 2024 ontvangen, mogen wij het eigen risico hiervan niet meer bij u in rekening brengen.

 

Declaratiedatum

De declaratiedatum (die bijvoorbeeld op de factuur voor eigen risico staat) is de dag van het eerste contact met het ziekenhuis. Dit is dus niet altijd de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. De declaratiedatum bepaalt voor welk jaar het eigen risico geldt.

 

Diagnose behandelcombinatie (DBC)

De DBC is de manier waarop de zorgverlener een behandeling van begin tot eind kan bijhouden. Aan de DBC die op de factuur staat zien wij:

 • welke zorg u heeft gehad;
 • wanneer de zorg is begonnen;
 • hoelang de zorg heeft geduurd.

Per DBC is een vast bedrag afgesproken dat het ziekenhuis mag declareren. Als u na 120 dagen nog een vervolgbehandeling krijgt, start er een vervolg-DBC. Deze DBC heeft als declaratiedatum de dag na de sluitingsdatum van de eerste DBC. Valt deze datum in het volgende kalenderjaar, dan betaalt u voor de vervolgbehandeling ook weer het eigen risico. U kunt bij uw behandelaar navragen of er een vervolg-DBC wordt gestart en wat de startdatum van de vervolg-DBC is. Kijk voor een uitgebreide uitleg op de Informatiekaart van VWS.

 

Wijzigingen in premie en/of polisvoorwaarden

Wij maken de wijzigingen in de premie en polisvoorwaarden per 1 januari aan u bekend via Laatste nieuws. Als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld een wijziging in de wetgeving of andere overheidsregels, dan ontvangt u een brief en vermelden we de wijziging op onze website bij Laatste nieuws.